OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Natálie Suchá, se sídlem Lom 76, 390 02 Tábor, identifikační číslo: 09135855, upravuje
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále
jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze
smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové
zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného b
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování
osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle
smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové
zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná
obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách
informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv
způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení –
odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto
správce zpracovávají také zpracovatelé:
a. Zásilkovna, sídlem Praha – Libeň, Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00
b. Global Payments s.r.o., sídlem V Olšinách 80/626, Praha 10 – Strašnice 100 00
c. Česká pošta sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, SPČ 225 99
d. Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese
nattka.sperky@gmail.com
 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.nattka.cz, užívá na této
webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a.
1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající
se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
2. základní funkčnosti webových stránek

b. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování
osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –
oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
c. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o
chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci
nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě
oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní
části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies
nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou
pro fungování webu.
d. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných
pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou
funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
e. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány
v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci
jednotlivce.
f. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
i. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností
Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:
a. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
b. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
c. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to
nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
f. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě
souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
g. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
h. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto
Nařízením,
i. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.